Ref.72492

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 16-01-2020
FINAL: 02-04-2020

DURADA: 75 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20462

Valoració del curs

9,49

Persones formades

655
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès A2.A

angles-a2-a-72492

Nivell Elementary.

- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els dos nivells d’ Anglès A2 (A-B) (total 120 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
• Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col•laboració d'una persona interlocutora.
• Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
• Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
• Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
• Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
• Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
• Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

1. Continguts morfosintàctics

1.1. El substantiu
1.1.1. Tipus de substantius
• Concrets / abstractes: song / hope.
• Comptables / incomptables: sandwich(es) / food.

1.2. Els determinants (morfologia i posició)
1.2.1. Quantificadors
• Quantitatius: much, many / a lot (of), lots (of), a great deal (of)
• Partitius: a pair of, a bit of.
1.2.2. Indefinits: some, any; no, not a / not any; several, enough...

1.3. Els pronoms (morfologia i posició)
1.3.1. Els pronoms it i there en estructures bàsiques: It’s raining again.
1.3.2. Els pronoms indefinits compostos: some, any i no amb -body, -one, -thing: There was something strange in the house; Nobody said anything.

1.4. L’adjectiu
1.4.1. Morfologia de l’adjectiu.
• Grau: expressió de la comparació (superioritat, igualtat/desigualtat, inferioritat): nice, nicer (than), the nicest; more beautiful (than), the most handsome; as...as; not as/so pretty as...; less expensive than, the least comfortable.
• Formes comparatives i superlatives de l’adjectiu: easy, easier, the easiest.
• Comparatius irregulars bàsics: good, better, (the) best; bad, worse, (the) worst; far, further, furthest.
1.4.2. Preposicions que acompanyen alguns adjectius molt freqüents: good at, interested in, keen on, fond of...

1.5. El verb
1.5.1. Tipus de verbs
• Verbs lèxics: regulars i irregulars. Formes dels verbs irregulars més freqüents.
1.5.2. Usos bàsics de la forma –ed.
• Formació del past tense (verbs regulars).
1.5.3. Usos molt bàsics de l’infinitiu amb to i sense to. I want to tell you a story; They enjoy telling stories.
• Contrast I like going / I'd (I would) like to go.
1.5.4. Temps i aspecte
• Formes bàsiques de present, passat i futur. Formes simples, compostes i perifràstic.
• El present simple, el present progressive (continuous) i el present perfect.

1.6. Les preposicions
1.6.1. Formes simples i locucions preposicionals d’ús freqüent:
• de moviment: over, across, along, off, through...
• altres: with, without, about, from, as far as, against, by...

1.7. Els adverbis
1.7.1. Formes simples i locucions adverbials d’ús freqüent:
• Adverbis de temps: still, yet; soon, early, late...
• Adverbis de lloc: here, there, nearby, far...
• Adverbis de grau: a lot, a little, scarcely, greatly...
1.7.2. Morfologia d’adverbis d’ús més freqüent:
• Formes comparatives d’adverbis d’ús freqüent: fast-er, hard-er, hard-est. Cf more slowly.

1.8. Conjuncions d’ús freqüent
• Subordinades: because, as, in order to, so, before, after, when, if , although.
• Correlatives: both... and..., either... or..., neither... nor...

1.9. L’oració simple
1.9.1. Estructura de l’oració
• L’oració interrogativa: Tag questions.
• L’oració exclamativa: How wonderful!
• L’oració imperativa: Open the door, please.
1.9.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració.

1.10. L’oració composta
1.10.1. La coordinació:
• Oracions juxtaposades: She arrived late, spoke to me, and left five minutes later.
• Oracions conjuntives: You come with us or stay here, and decide fast.
• Oracions disjuntives: You neither help nor let anybody else work.
• Oracions adversatives: He is a good person, but speaks too much.

2. Continguts lèxics i semàntics

2.1. Famílies lèxiques. Sinònims, antònims i mots polisèmics d’ús freqüents (big, large, huge; small, tiny).
2.2. Abreviacions: sigles, símbols i abreviatures més freqüents, acrònims bàsics: a.m., p.m., etc., e.g., AIDS, NATO, bike, fridge.

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6.5

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20462

Valoració del curs

9,49

Persones formades

655
Descarrega la informació del curs aqui.