Ref.73430

Tortosa

Presencial

LLOC: CCOO Tortosa.
Ciutadella 13 2n

INICI: 28-01-2020
FINAL: 16-04-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20302

Valoració del curs

9,19

Persones formades

1097
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B1.A

angles-b1-a-73430

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Preliminary English Test (PET).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
• Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
• Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
• Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
• Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.
• Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

1. Continguts morfosintàctics

1.1. El substantiu
1.1.1 Tipus de substantius
• Comptables i incomptables: casos especials: chocolate-chocolates; advice, news...
• Concrets i abstractes: hope-hopes ; life – a life.

1.2. Els determinants
1.2.1. Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article: I love cats; I love the theatre
1.2.2. Quantitatius (partitius, quantitatius, indefinits...) i formes comparatives: enough,
both, many, a few, neither...; fewer, fewest; more, (the) most, less, (the) least; one,
two…; several, (a) little, less, least; much-many, more, (the) most; (a) few, fewer...

1.3. Els pronoms
1.3.1. Els pronoms relatius: who, whom, whose...
1.3.2. Els pronoms possessius: casos especials: a friend of mine.
1.3.3. Els pronoms quantitatius i formes comparatives: much, many, more, (the) most,
a few, fewer, the fewest.

1.4. L’adjectiu
1.4.1. Adjectius substantivats: the rich, the poor.
1.4.2. So i such: such a nice dress, so beautiful.

1.5. El verb
1.5.1. La complementació del verb. Verbs transitius i intransitius. Transitius dobles: I
was given a book.
1.5.2. Modalitat.
• Verbs modals: Els seus significats bàsics, seguits de l’infinitiu present o passat
• Algunes construccions alternatives als modals: you don’t have to pay now; she was
supposed to call the plumber.
1.5.3. Veu passiva.
• Formes complexes (temps passats, perfectes i progressius): I was being insulted.
1.5.4. Temps i aspecte (formes simples, perfectes i progressives)
• El present simple, el present progressive i el present perfect:
• El simple past, el past progressive i el past perfect (simple i progressive): usos i
contrastos (I was waiting outside ; I waited for an hour; I had been waiting for an hour
when you arrived).

1.6. Les preposicions i les locucions preposicionals
• Lloc: in/inside, at the end of, next to, above, below....
• Temps: in, on, at, since, until; during, for, since, ago.

1.7. L’oració simple
1.7.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració. It surprises me to see so many
people outside in this weather.
1.3.2. Tag questions / Short answers /Reply questions. Casos especials més
freqüents: Let’s go to the cinema, shall we? L’oració exclamativa: What a bore!; He’s
so brave!; He’s such a gentleman!.

1.8. L’oració composta
1.8.1. La subordinació
Oracions de relatiu amb preposició: The school I went to.
Oracions de relatiu reduïdes: The girl dressed in red…
• Oracions subordinades adverbials:
Temporals: We’ll laugh while we can.
Concessives: I am tired, although I haven’t worked that much.
Causals: She is here because she wants to be.
1.8.2. Oracions condicionals. Els quatre tipus bàsics (zero conditional, first conditional,
second conditional, third conditional) i mixed conditional sentences): If I had known, I
would have told you.; You should have come if you live here.

2. Continguts ortogràfics

2.1. Ortografia de les formes contractes: Verbs auxiliars i modals, les formes negatives: would / ‘d, must not / mustn’t; oughtn’t, won’t…

3. Continguts lèxics i semàntics

3.1. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les seves àrees temàtiques del nivell.
3.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...) adequats al nivell: job, post, position, work; old, elderly, ageing.
3.3. Formació de paraules. Paraules derivades.
• Prefixos: a-, un-, de-, dis-, in-/im-/il-,/ir-, mis-, re-, self-...(amoral, undecided, deform,
disloyal, impolite, inexpensive, illiterate, ...
• Sufixos: -tion, -ity, -ness, -ment….

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6.25

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20302

Valoració del curs

9,19

Persones formades

1097
Descarrega la informació del curs aqui.