Ref.72514

Reus

Presencial

LLOC: CCOO Reus.
PL Villarroel 2 bxos

INICI: 20-01-2020
FINAL: 25-03-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Kevin, Costello

Valoració del curs

9,24

Persones formades

644
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B2.A

angles-b2-a-72514

Nivell Intermediate - Upper Intermediate.
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els tres nivells d’ Anglès B2 (B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del First Certificate in English.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
• Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

1. Continguts morfosintàctics

1.1. El substantiu
1.1.1. Tipus de substantius
• Comptables, incomptables, concrets, abstractes: this room smells of cat.
• Mots acrònims i onomatopeies: html, FAQ...
1.1.2. Morfologia del substantiu (gènere, nombre)
• Formació del plural regular, irregular i mots invariables: curriculum-curricula, forum;
cactus-i; bacteria…
• El plural en els mots compostos: a two-litre bottle
1.1.3. La modificació del nom:
• El substantiu com a complement del nom: anti-police reaction
• El complement preposicional: food for thought; a lack of confidence
• L’adverbi com a complement del nom: the house nearby.

1.2. Els determinants
1.2.1. Articles
• Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article. Boys will be boys; the fear I feel is
fear of the unknown.
1.2.2. Demostratius: usos especials (Did I tell you that story about this man who used
to work with me...)
1.2.3. Possessius: usos especials (last weekend’s experience vs. weekend
experiences, etc)
1.2.4. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives:
• Every other, the whole of, none of...
• Numerals (cardinals i ordinals); diferències entre one i an (that is an example ; there
is just one example); grans quantitats (several thousand people)

1.3. Els pronoms
1.3.1. Els pronoms personals (de subjecte i de complement), reflexius i recíprocs en
casos especials: Anyone wishing to apply for the post should submit their application
here; One’s responsibility is with one’s family; She’s the fastest sailing boat in Europe.
• Els compostos amb –ever: Take whatever you want.
• El pronom it anticipatori: I consider it an example of good manners when a man offers
his seat to a woman.
1.3.2. Els pronoms possessius, casos especials: a friend of mine; That kid of yours...

1.4. L’adjectiu
1.4.1. Posició dels adjectius dins el sintagma. The ordinary average completely selfish
person.
1.4.2. Gradable i absolute: highly difficult; totally impossible.
1.4.3. Parelles d’adjectius acabats en –ed/-ing: encouraging results/he was
encouraged by the results; bewildered/bewildering; heart-breaking news/ heart-broken.
1.4.4. Adjectius substantivats: a good-for-nothing
1.4.5. La modificació de l’adjectiu:
•So i such: such an embarrassing situation; so embarrassing a situation
•Adverbis: Very good indeed, much too easy; rather tall for her age.

1.5. El verb
1.5.1. La complementació del verb.
•Verbs patterns: I assure you that everything will be alright.
• Formes personals i no personals regides pel verb que precedeix: You should avoid
travelling in the rush hour.
1.5.2. Temps i aspecte.
•Present simple i Present progressive i el present perfect (casos especials): You are
being stubborn; You’re always saying that.
•Simple past, Past progressive i Past perfect: I had never been treated like that.
1.5.3. Modalitat
• Contrast o diferències entre verbs modals: must, have to, can (be able to), should,
used to, will, would, ought to, may, might. , i construccions alternatives : You must
come. You should have come, I managed to park my car; I could not speak up
• Unreal past: Had better, would rather, I wish en passat (I wish you had told me) i
seguit de would (I wish you wouldn’t speak like that)
• Construccions semi modals: You needn’t bring anything.
1.5.4. Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes i progressius).
• Passiva amb transitius dobles: I was told/made to wait outside

1.6. Les preposicions
1.6.1. Contrast entre like i as

1.7. Els adverbis
1.7.1. Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat.
• Freqüència: once in a lifetime.
• Manera: well-thought out.

1.8. L’oració simple
1.8.1. Estructura de l’oració
• Tag questions, short answers, reply questions en casos especials: Open the window,
will you?
• Posposició d’elements (Tails): He is my best friend, Peter.

1.9. L’oració subordinada
1.9.1. Oracions subordinades substantives
• Amb what, who, how It’s interesting how people react in the face of danger.
• Amb -ever, no matter: Whoever comes, tell them I’ll be back for lunch.
1.9.2. Oracions de relatiu: casos especials
• Oracions de relatiu reduïdes com a complement del nom: a possibility to discuss;
students needing a certificate of attendance; applicants called for an interview;
customers tired of waiting...
1.9.3. Oracions subordinades adverbials.
• Adversatives: despite the fact that, though, even though...
• Causals: due to, on account of, given that...(since you are here, why don’t you sit
down?)

2. Continguts fonètics i fonològics

2.1. Representació gràfica de fonemes i sons. Possibles regularitats entre ortografia i pronunciació:
2.1.1. Diftongació vs vocal (curta) + doble consonant o oclusiva al final de síl•laba: diner/dinner, pagan/begging, mope/mop, robe/rob,robbed.
2.1.2. Sons i fonemes vocàlics: combinacions.
2.1.3. Ús de la vocal neutra (schwa) en les formes febles (weak forms).
2.1.4. Relació entre prefixos, sufixos i pronunciació: anxious/ anxiety; advert/advertisement

3. Continguts ortogràfics

3.1. Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntació. She asked, “May I come in?, “You may –indeed”, was the answer.
3.2.Signes ortogràfics (apòstrof, dièresis, guió...) en casos especials: a tell-all so-, and-so.

4. Continguts lèxics i semàntics

4.1. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del nivell
• Diferències entre paraules que pertanyen a un mateix camp semàntic: boss,
manager, employer, director, headmaster, top executive...
• Diferències de registre, connotacions i referències culturals: Not everything is black
and white.
4.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...).
• Near-synonyms (security – safety...)
• Lèxic per expressar diferència de graus i matisos (boiling hot / freezing cold...)

LAvaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 5.25

Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Kevin, Costello

Valoració del curs

9,24

Persones formades

644
Descarrega la informació del curs aqui.