Ref.72536

Girona

Presencial

LLOC: ASSOCIACIÓ MIFAS.
RBLA XAVIER CUGAT 43 baixos

INICI: 13-01-2020
FINAL: 18-03-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,47

Persones formades

178
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès C1.C

angles-c1-c-72536

Nivell Advanced
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès C1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell C1 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el CAE (Certificate Advanced in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Certificate in Advanced English (CAE).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos orals ben estructurats, clars i detallats de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic), sobre diversitat de temes, amb diferents funcions, fins i tot amb usos emocionals, al•lusius i humorístics, en interacció i dirigits a un únic interlocutor, un col•lectiu reduït o una audiència amplia.
• Expressar-se espontàniament, amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, en diversitat de situacions, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, prendre i mantenir la paraula i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, utilitzant un repertori ampli de lèxic i d’estructures, i suplint fàcilment les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció de l’interlocutor o interlocutors.
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos escrits d’una certa extensió, clars, detallats, ben estructurats i cohesionats, amb objectius i funcions diverses, i de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic).
• Expressar-se amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, suplint les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat sobre temes de diferents àmbits, amb un alt grau de correcció gramatical i l’ús d’un repertori lèxic ampli i ric.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció del lector o lectors.
• Comprendre, amb cert detall i sense gaire esforç -fins i tot en condicions acústiques poc favorables, textos orals conceptualment i lingüísticament complexos sobre temes concrets i abstractes, encara que no siguin de la seva especialitat, articulats a velocitat normal o ràpida, si l’accent li és familiar o té temps per acostumar-s’hi. Reconèixer els implícits i els usos al•lusius i connotatius, quan es disposa de context suficient, i identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials.
• Identificar els canvis de registre i reconèixer diferents varietats no estàndard de la llengua i llenguatges específics d’un grup social, generacional o professional.
• Comprendre amb detall textos escrits llargs, conceptualment i lingüísticament rics i complexos, sobre temes concrets i abstractes, tant si es relacionen amb el seu camp d’especialitat professional, com si no; copsar els implícits, els usos al•lusius i connotatius, i els matisos subtils, així com identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials, sempre que es puguin tornar a llegir les seccions que puguin resultar difícils.
• Reconèixer diferències d’estil en textos de caràcter literari, periodístics, tècnics, de divulgació, publicitaris, i administratius adreçats al públic en general, així com en textos de diferent tipologia publicats en diferents suports.

1.1. El substantiu
• Col•lectius: a gang of youths, thieves; a pride of lions; a murder of crows.

1.2. Els determinants: casos especials
• Els partitius: a spell of bad weather, no trace of him

1.3. El verb
1.3.1. El subjuntiu – usat en that clauses després de mots que suggereixen necessitat o preferència: I suggest that he study; Is it essential that we be there?
1.3.2. Verbs intransitius i transitius amb un i més d’un complement. La forma passive amb aquests verbs: I was given a warning.
1.3.3. Variants geogràfiques/arcaiques en determinats temps i formes verbals: (sawn en anglès britànic vs. sawed en anglès americà), en temps verbals (l’ús del past simple en anglès americà vs present perfect simple en anglès britànic: I already found the answer. I’ve already found the answer), ús de shall en alguns casos formals en lloc de will.

1.4. El sintagma nominal
• Usos no possessius del genitiu saxó: a stone’s throw.

1.5. L’oració
1.5.1. Oracions d’infinitiu i gerundis

1.6. Qüestions de modalitat:
• Ampliació i consolidació a les alternatives als modals: had better, be meant to, be supposed to...

2. Continguts fonètics i fonològics

2.1. Fonemes vocàlics i consonàntics
• Elisió: laboratory [l¿b¿¿¿t¿i]
• aspiració posterior d’oclusives sordes en posició tònica [p’; t’; k]:
• pronunciació alveolar de [t; d]:
• Principals trets diferencials entre varietats geogràfiques: better, privacy (UK. Vs Am.)
2.2. Relació fonema-grafemes.
• Pronunciació de llocs geogràfics, marques comercials, noms i cognoms freqüents, etc: Leicester Square, Gloucestershire, Graham.
• Cultismes i neologismes: osteopath, rendez-vous.
• Alguns grafemes especialment difícils: -ough- (through, thorough),

3. Continguts ortogràfics

3.3. Convencions estilístiques en paràgrafs, dates, titulars, títols, diàlegs…
3.4. Convencions de la separació de paraules entre línees.

4. Continguts lèxics i semàntics

4.1 Ampliació de repertoris lèxics d’acord amb els objectius especificats per a aquest nivell en un ample ventall de registres (formal, informal, col•loquial...) i de varietats geogràfiques (he ain’t done nuffin’), històriques (formes arcaiques thee, thou, thy) i socials (he’s well cool, innit?)de la llengua.
• Cultismes, neologismes i vulgarismes (cannabis, shot, dope)
4.2. Formació de paraules. Mecanismes de composició.
• Verbs compostos: copyedit.
4.3. Interjeccions (Hush!, Whoa!) i onomatopeies (Snap! Crackle! Pop!).
4.4. Préstecs i mots d’origen estranger: dungarees, budgerigar.
4.5. Usos idiomàtiques i expressius del lèxic: expressions idiomàtiques, frases fetes, refranys.
• Expressions idiomàtiques: to know what’s what; to go haywire; to put two and two together.
• Binomials (frases fetes de nom + nom): by and large.
• Puns (sunny daze), riddles, tongue twisters, nursery rhymes.
4.6. Blends: tanorexic, satnav.

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de CAE:

Reading and Use of English (comprensió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: 8 parts amb 56 preguntes. De la part 1 a la 4, són exercicis gramaticals i de vocabulari. De la part 5 a la 8, són exercicis de comprensió.
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple. També realitzarà exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: 2 parts
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: dues redaccions d’entre 220-260 paraules cadascuna, una d’una temàtica obligatòria i l’altra a escollir entre tres opcions. Els escrits seran: articles, correu electrònic / carta; assaig; informe de revisió.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 30 preguntes repartides entre les 4 parts
Durada: 40 minuts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple i completar frases.
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles
Durada: 15 minuts
Característiques: intercanvis curts amb el professor i amb l'altre alumne; parlar durant 1 minut (exercici individual), discussió entre els dos candidats, tasca col•laborativa entre els dos alumnes
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 5,75.

Preparatòria Acreditació Certificate in Advanced English (CAE)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,47

Persones formades

178
Descarrega la informació del curs aqui.