Ref.69204

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 03-04-2019
FINAL: 01-07-2019

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 17:30 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
1046

AULA

Aula polivalente<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.

Comptabilitat avançada.

comptabilitat-avancada-69204

Analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos per a persones que tenen assolits els coneixements bàsics.

- Aprofundir en el coneixement de les tècniques i criteris comptables i dominar determinats procediments que requereixen un major coneixement de l’àrea.
- Conèixer els aspectes fiscals fonamentals que fan referència als temes tractats.
- Elaborar la informació relativa a un cicle econòmic aplicant-hi adequadament la metodologia comptable
- Desenvolupar les habilitats necessàries per a formular diagnòstics i recomanar plans d'acció empresarial en base a l'anàlisi integral de la informació econòmica i financera d’una empresa.
- Analitzar la rendibilitat, liquides, i solvència de les empreses mitjançant l’anàlisi de comptes anuals

mes...

1. Presentació (1 hora)
1.1 Recordatori conceptes generals de comptabilitat

2. Comptes de tresoreria (5 hores)
2.1 Planificació de la tresoreria
2.2 El pressupost de tresoreria
2.3 Organització temporal del pressupost
2.4 Formats i elaboració de pressupostos de tresoreria
2.5 Mesurament del pressupost
2.6 Llibres registre
2.7 Correcció dels desequilibris pressupostaris

3. Existències (1 hora)
3.1 Les existències i el seu tractament comptable
3.2 Mètodes de valoració
3.3 Variació d’existències i consum de mercaderies

4. Proveïdors, creditors, clients i deutors per operacions comercials (2 hores)
4.1 Operacions amb clients
4.1.1 Vendes
4.1.2 Evolucions
4.1.3 Descomptes
4.1.4 Cobraments
4.1.5 Impagats
4.1.6 Descomptes d'efectes comercials
4.1.7 Factoring
4.2 Operacions amb proveïdors
4.2.1 Compres
4.2.2 Devolucions
4.2.3 Descomptes
4.2.4 Pagaments
4.3 Operacions en moneda estrangera.

5. Comptes relacionats amb el personal de l’empresa (5 hores)
5.1 Despeses de personal.
5.1.1 Retribucions al personal
5.1.2 Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa i altres despeses de
caràcter social
5.1.3 Tipus d’IRPF

6. Administracions públiques (subgrup 47) (2 hores)
6.1 Drets de cobrament de l’empresa sobre organismes públics.
6.2 Deutes de l’empresa amb els organismes públics.

7. Periodificació comptable (2 hores)
7.1 Principi comptable de la Data de Fet
7.1.1 Despeses anticipades
7.1.2 Ingressos anticipats.
7.1.3 Interessos pagats per anticipat
7.1.4 Interessos cobrats per anticipat

8. Immobilitzat (5 hores)
8.1 Operacions amb immobilitzat
8.1.1 Immobilitzat material
8.1.2 Immobilitzat intangible
8.1.3 Compres, elements construïts o fabricats per la pròpia empresa, vendes.
8.1.4 Permutes
8.1.6 Amortitzacions
8.1.7 Deteriorament del valor

9. Inversions financeres (5 hores)
9.1 Anàlisis i control de les inversions
9.2 Gestió de projectes i creació de valor
9.4 Decisions d’inversió davant de decisions financeres

10. Endeutament financer (2 hores)
10.1 Ràtio d’endeutament
10.2 La tresoreria i el flux de caixa

11. Provisions (1 hora)
11.1 Concepte de provisió
11.2 Provisions de passiu i actiu
11.3 Regulacions fiscals de les provisions

12. Fons propis (3 hores)
12.1 Capital social
12.2 Reserva legal
12.3 Reserves voluntàries
12.4 Resultat de l’exercici

13. Comptes anuals (6 hores)
13.2 Balanç
13.3 Compte de Pèrdues i Guanys
13.4 Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)
13.5 Estat de fluxos d’efectiu
13.6 Memòria

Pel que fa a l'avaluació final es realitzaran les següents proves:

Tipus de prova: Prova escrita-teòrica que constarà de 5 preguntes curtes
Criteris de valoració: Cada pregunta contestada correctament valdrà 2 punts i caldrà obtenir un 5 per aprovar
Durada i lloc de realització: 45 minuts a l'aula
Temporització: En alguna de les tres últimes sessions del curs

Tipus de prova: Prova escrita-pràctica. Aquesta prova constarà de 4 exercicis pràctics relacionats amb els principals temes vistos durant el curs.
- Exercici relatiu a les Provisions (2 punts)
- Exercici relatiu a les periodificacions comptables (2 punts)
- Exercici relatiu a l'Immobilitzat (3 punts)
- Exercici relatiu als comptes de clients, proveïdors i deutors per operacions comercials (3 punts)

Criteris de valoració: S'avaluarà cada exercici amb la puntuació citada anteriorment. Es considerarà aprovat a partir del 5, atenent als següents criteris:
- Exposició d'idees amb claretat
- Aplicació de coneixements apresos al llarg del curs
- Correcció de les solucions aplicades
Durada i lloc de realització: 2 hores a l'aula
Temporització: En alguna de les tres darreres sessions del curs

La puntuació final serà la mitjana de les dues proves. S'aprova amb un 5.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
1046

AULA

Aula polivalente<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.