Ref.76834

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 26-10-2021
FINAL: 29-11-2021

DURADA: 40 hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,9

Persones formades

165
Descarrega la informació del curs aqui.

Comptabilitat informatitzada

comptabilitat-informatitzada-76834

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

- Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat.
- Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat.
- Aprendre les parts bàsiques del programa.
- Agafar agilitat en la seva utilització.
- Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.
- Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

mes...

1. El procés comptable
1.1. Comptes Llibres. 1.2. Assentaments comptables. 1.3. Els documents final de la comptabilitat. 1.4. Balanç de situación. 1.5. Compte de Pèrdues i Guanys

2. El programa informàtic
2.1. Què es un programa de comptabilitat. 2.2. Per què serveix. 2.3. Altres aplicacions

3. Estructuració bàsica del programa de comptabilitat
3.1. Operacions generals. 3.2. Definició del Pla comptable. 3.3. Obertura de comptes. 3.4. Operacions especifiques. 3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A. 3.6. Venciments. 3.7. Immobilitzat

4. Operativa del programa
4.1. Entrada d’assentaments. 4.2. Realització d’operacions especifiques. 4.3. Consultes i obtenció d’informació. 4.4. Tancament del exercici

5. Recordatori d’amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització. 5.2. Comptabilització de les amortitzacions. 5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions. 5.4. Comptabilització a amb el programa informàtic

6. Provisions i deterioraments de valor
6.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor. 6.2. Principals provisions en el PGC
6.3. Principals deterioraments de valor en el PGC. 6.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

7. Moneda estrangera.
7.1. Concepte d’operació en moneda estrangera. 7.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera. 7.3. Tractament comptable de les operacions. 7.4. Comptabilització amb el programa informàtic

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,9

Persones formades

165
Descarrega la informació del curs aqui.