Ref.77135

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 04-11-2021
FINAL: 25-11-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Educació Inclusiva: dislèxia

educacio-inclusiva-dislexia-77135

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.

- Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
- Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
- Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques denen dislèxic.
- Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic.
- Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.
- Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèa
- Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.

mes...

1. Concepte de dislèxia.
1.1. Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
1.2. Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)

2. Característiques del nen dislèxic.
2.1. Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
2.2. Retard a aprendre a parlar amb claredat
2.3. Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
2.4. Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
2.5. Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
2.6. Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.

3. Diagnòstic de la dislèxia.
3.1. Detecció de la dislèxia: símptomes.
3.2. Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
3.3. Avaluació global i interdisciplinària.
3.4. Informe especialitzat.

4. Intervenció en dislèxia.
4.1. Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
4.2. Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
4.3. Recursos dins de l’aula
4.4. Recursos d’internet
4.5. Estudi de casos
4.6. Endarreriment del llenguatge
4.7. Trastorns de LEC
4.8. Atenció precoç dels trastorns de LEC
4.9. Recursos d’Internet
4.10. Estudis de casos

5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia.
5.1. La família com a element de suport emocional i social
5.2. Desenvolupament de l’autoestima.

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:

- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.