Ref.77168

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 02-11-2021
FINAL: 25-11-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,99

Persones formades

533
Descarrega la informació del curs aqui.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

manipulador-de-productes-fitosanitaris-nivell-qualificat-77168

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

D’acord amb l’Ordre AAM/152/2013, de 28 de juny, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris, el nivell de capacitat qualificat és exigible a:

• Els/les usuaris/àries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles.
• Els/les agricultors/es que facin tractaments emprant personal auxiliar.
• El personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d’ús professional, el qual ha de proporcionar la informació adequada sobre la seva utilització, els riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscos.
• Les persones responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l'aplicació de productes fitosanitaris.
• Els/les aplicadors/es de productes fitosanitaris a tercers.
L’objectiu general del curs serà que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris que li permetin superar la prova final per l’obtenció del carnet de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

Els objectius d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’article 15.b) del DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, en relació a les persones que han d’acreditar un nivell qualificat de capacitació.

mes...

Els continguts d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’apartat B de l‘Annex 1 del DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.

1. Les plagues
• Plagues dels cultius: classificació, descripció i danys que produeixen.
• Mètodes de control de plagues. Importància dels mètodes no químics. Mitjans de protecció fitosanitària.
• Estratègies i tècniques per a la gestió integrada de plagues. Principis generals de la gestió integrada de plagues. Presa de decisions en protecció. Pràctiques d'identificació de plagues i d'organismes de control biològic i el seu maneig.
• Producció integrada i producció ecològica.

2. Productes fitosanitaris
• Productes fitosanitaris: Descripció, classificació i elecció
Identificació i interpretació i classificació de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat. Pictogrames, paraules d'advertència, indicacions de perill. Casos pràctics.
• Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
• Tractaments fitosanitaris.
• Mètodes per a identificar els productes fitosanitaris il•legals i riscos associats al seu ús. Infraccions, sancions i delictes.

3. Mètodes d’aplicació i equips de tractament
• Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris i factors a tenir en compte. Casos pràctics.
• Equips d'aplicació: neteja, manteniment.
• Pràctiques de revisió i calibratge d'equips.
• Pràctiques d'aplicació de tractaments fitosanitaris.

4. Salut i prevenció de riscos laborals
• Riscos relacionats amb l'ús d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient. Mesures per reduir aquests riscos. Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE). Casos pràctics.
• Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones. Concepte de seguretat alimentària i alerta sanitària.
- Riscos per a la població en general i els grups vulnerables.
- Riscos per a la persona aplicadora.
- Vigilància sanitària de la població exposada a plaguicides. Pràctiques de primers auxilis.
- Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d'incident.
• Mesures per reduir els riscos sobre la salut. Possibles riscos derivats de fer mescles de productes. Equips de protecció individual (EPIs).
• Pràctiques d’identificació i utilització d’EPIs.

5. Aspectes normatius
• Sistemes de gestió. Normativa.
• Traçabilitat. Requisits en matèria d'higiene dels aliments i dels pinsos. El quadern d'explotació.
• Relació treball-salut.
• Seguretat social agrària.
• Normativa que afecta la utilització de productes fitosanitaris.

L’avaluació dels cursos vinculats a l’obtenció dels carnets atorgats pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació és la que estableix el propi Departament.

Obtenir assistència de més del 80% del curs. Per facilitar a l’alumne la gestió del coneixement es donen contínuament eines que els ajuden a conèixer el seu progrés, com per exemple: exercicis individuals i en grup i autoavaluacions.

Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l’examen oficial. El calendari previst del mateix es publicarà al web del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) i es realitzarà a les escoles agràries (EA) o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que indiqui el (DARP).

La nota d’avaluació final serà d’apte o no apte en funció del resultat obtingut en l’examen oficial.

Preparatòria Acreditació Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris d'ús ramader, qualificat

Ordre: ARP/455/2006 data:22-09-2006

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,99

Persones formades

533
Descarrega la informació del curs aqui.