Ref.71494

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 01-07-2019
FINAL: 02-07-2019

DURADA: 10 Hores

HORARI: dilluns i dimarts de 09:00 a 14:00 hores

PREU: 80€
Afiliats/des: 30€

Nous/ves Afiliats/des: Persones amb 3 quotes d’afiliació abonades abans de la formalització de la matricula, i que mantenen l’afiliació durant tot el curs.

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Part general: marc normatiu TEI

part-general-marc-normatiu-tei-71494

Període de matricula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Per a majors de 18 i menors de 65 anys

Preparar la part general del temari del concurs d'oposició a Tècnic d'Educació Infantil: Marc normatiu.

1- Part general: marc normatiu TEI
1.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: les competències en matèria d'educació.
1.2 L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.
1.3 L'Estatut bàsic de l'empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.
1.4 El VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.
1.5 Administració pública i ciutadania, en especial la protecció de dades de caràcter general. Organització de l'Administració de la Generalitat. Estructura i competències del Departament d'Educació.
1.6 La prevenció de riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d'accidents i primers auxilis.