Ref.72091

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 16-11-2019
FINAL: 16-05-2020

DURADA: 105 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Afiliats/des: 480€
Nous Afiliats/des: 560€
No Afiliats/des: 760€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
18323
18302
18343
18325
18262
20362
18324

Valoració del curs

8,61

Persones formades

80
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació de l’oposició al cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya

preparacio-de-loposicio-al-cos-dagents-rurals-de-la-generalitat-de-catalunya-72091

El manual editat serà d’ADAMS i es lliuraran el primer dia de classe. 

Els alumnes disposaran d’un campus online que serà el lloc on es penjarà altra documentació (esquemes, normatives, lleis, tests) que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.

Els/les alumnes tindran accés a la plataforma les 24h els 7 dies de la setmana amb possibilitat de fer consultes directes als formadors. Els professors respondran a les consultes efectuades pels i les alumnes en un termini comprès entre 24 i 48 hores, exclosos caps de setmana i festius. Les festivitats de Nadal i Setmana Santa seran inhàbils per a la realització de consultes.

Hi haurà un coordinador/a de el curs, que serà el referent de contacte dels/les alumnes amb els formadors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà el primer dia de classe, centralitzant les diferents consultes dels/les alumnes que seran resoltes pel professor especialista en la matèria.

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en tres terminis:

1er termini: abans de la inscripció al curs
2on termini: al 30% de les hores del curs
3er termini: al 60% de les hores del curs

El segon i tercer termini seran carregats directament per la Fundació Paco Puerto a la targeta bancària que s'hagi emprat per fer el primer pagament.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matrícula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada. Si la baixa és posterior a l'inici del curs no es retornarà l’import del curs que s’hagi abonat.


Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Preparar, per superar la prova de coneixements específics, el concurs d'oposició del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

Tema 1
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La Direcció General dels Agents Rurals. El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Normativa reguladora. Règim disciplinari del Cos d'Agents Rurals. Ètica i deontologia policial. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient.
Tema 2
Procediment administratiu sancionador. Principis, incoació, tramitació i resolució. Els agents rurals com a policia judicial. Codi Penal. Els delictes penals: delictes urbanístics, contra els recursos naturals i del medi ambient, relatius a la protecció de la flora i de la fauna i dels incendis forestals. Desobediència: conceptes i regulació legal. Nocions bàsiques del dret processal.
Tema 3
Protecció del patrimoni cultural en el medi natural. Normativa bàsica d'urbanisme en el sòl no urbanitzable. La llei del paisatge.
Tema 4
Conceptes bàsics sobre conservació d'hàbitats i d'espècies. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat. Catàleg d'espècies amenaçades.
Tema 5
Els espais naturals protegits terrestres i marítims. Espais naturals de protecció especial. El Consell de Protecció de la Natura. Els plans d'ordenació dels espais naturals. Planificació dels espais naturals protegits. Els plans especials de protecció. El Pla d'espais d'interès natural (PEIN). L'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
Tema 6
Legislació comunitària mediambiental. Directives i convenis. Directiva d'hàbitats. Red Natura 2000. Convenis internacionals: Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural en Europa (Conveni de Berna), Conveni de Bonn sobre la conservació d'espècies migratòries d'animals silvestres (CMS) i Convenció relativa a les zones humides d'importància internacional, particularment com a hàbitat d'aus aquàtiques (Conveni de Ramsar).
Tema 7
Les activitats extractives: normativa bàsica. L'avaluació d'impacte ambiental: marc legislatiu. Plans i programes. Memòria ambiental. Desenvolupament normatiu sobre la intervenció integral de l'Administració ambiental. Prevenció i control ambiental de les activitats. La qualitat ambiental.
Tema 8
L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. Llei reguladora dels residus de Catalunya. La gestió dels residus. Els vehicles fora d'ús. Els enderrocs i els residus de la construcció. Abocaments de residus. Normativa bàsica en matèria de dejeccions ramaderes. Normativa bàsica sobre contaminació de sòls. Conceptes bàsics sobre la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. Normativa bàsica sobre canvi climàtic.
Tema 9
L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. La qualitat i la contaminació de les aigües. Regulació del domini públic hidràulic.
Tema 10
L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa i regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Resolució de vedes de pesca. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Coneixements bàsics sobre mètodes, arts, esquers i estris piscícoles. Plans tècnics de gestió piscícola. Repoblacions. Piscifactories. Reserves marines a Catalunya.
Tema 11
L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Resolució de vedes de caça. Àrees de caça: definició. Reserves nacionals de caça. Zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica.
Tema 12
El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença. La revista d'armes. Armes dipositades i comissades.
Tema 13
Normativa bàsica de la biodiversitat. Fauna protegida: identificació de mamífers, aus, peixos, amfibis, rèptils i insectes. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya. Nuclis zoològics. Normativa i regulació de la fauna exòtica i autòctona. Conceptes bàsics sobre la regulació internacional: Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES). Centres de recuperació de fauna salvatge. Ocells fringíl·lids. L'activitat apícola a Catalunya.
Tema 14
Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Espècies protegides i/o amenaçades de la fauna salvatge autòctona. Plans de recuperació. Plans de conservació. Fauna exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal.
Tema 15
Legislació sobre incendis forestals. Principals causes. Estadística. Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normatives estatal i catalana sobre aquesta matèria. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.
Tema 16
Normativa i regulació relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Autoritzacions i comunicacions. Cremes controlades: normativa bàsica.
Tema 17
Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública. Ocupacions i servituds. Els plans tècnics de gestió forestal. El Centre de la Propietat Forestal. Camins ramaders. Aprofitaments forestals: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres. Rompudes. Nocions bàsiques sobre tractaments silvícoles. Nocions bàsiques sobre plagues i malalties forestals. Repoblacions forestals.
Tema 18
Principals espècies arbrades i arbustives forestals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Preservació de la flora protegida. Espècies de flora protegides i/o amenaçades: normatives estatal i autonòmica. Arbres monumentals: normativa. Verd nadalenc: normativa bàsica. Flora exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal.
Tema 19
Interpretació de plànols topogràfics: escales i corbes a nivell. Càlculs sobre plànol: distàncies i pendents. Sistema de posicionament global (GPS) i Sistema d'informació geogràfica (SIG). L'accés a la informació en matèria de medi ambient.
Tema 20
L'educació ambiental: finalitat i objectius. Equipaments, itineraris i altres recursos per a l'educació ambiental.
Tema 21
Les inspeccions en matèria de medi ambient. Protocols d'actuació. Presa i conservació de mostres. Cadena de custòdia. Actuacions administratives: aixecament d'actes i elaboració d'informes.
Tema 22
Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia, meteorologia, climatologia, geologia, edafologia, orografia i estructura política, social i econòmica de Catalunya.
Tema 23 El
Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d'emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112)

18323
18302
18343
18325
18262
20362
18324

Valoració del curs

8,61

Persones formades

80
Descarrega la informació del curs aqui.