Ref.70330

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 02-03-2019
FINAL: 20-07-2019

DURADA: 90 Hores

HORARI: dissabte de 09:30 a 14:00 hores

Afiliats/des: 450€
Nous Afiliats/des: 540€
No Afiliats/des: 660€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
17802
17002

AULA

Aula teórica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació de l’oposició al cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya. Part general

preparacio-de-loposicio-al-cos-superior-dadministracio-de-la-generalitat-de-catalunya-part-general-70330

El pagament es realitzarà en dos terminis.

1er termini: abans de la inscripció al curs.
2on termini: al 40% de les hores del curs

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior a l'inici no es retornarà l’import del curs que s’hagi abonat.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Per a majors de 18 i menors de 67 anys

Realitzar repàs teòric del temari corresponent a la part general
Realitzar qüestionaris tipus test de resposta múltiple
Realitzar simulacions de preguntes breus

Temari

1. Bon govern i transparència

Tema 1
Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics.

Tema 2
Govern obert. Dades obertes. Participació i col•laboració ciutadana. Els grups d'interès. El Registre de grups d'interès de Catalunya. Protocol d'actuació dels alts càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb un grup d'interès.

Tema 3
Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).

Tema 4
Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d'una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d'una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.

Tema 5
Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.

Tema 6
Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.

Tema 7
Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

Tema 8
Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.

Tema 9
Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.


2. Organització del sector públic

Tema 10
Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 11
Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.

Tema 12
Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 13
Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.

Tema 14
Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.

Tema 15
Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors (l'espai Schengen).

Tema 16
Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu. Altres organismes: el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Comitè Europeu de les Regions, el Defensor del Poble, el Banc Europeu d'Inversions, el Servei Europeu d'Acció Exterior, i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.

Tema 17
Dret de la Unió Europea. El dret primari i el dret derivat. La relació entre el dret de la Unió Europea i l'ordenament jurídic dels estats membres.

Tema 18
L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.

Tema 19
L'administració digital. Transformació cap a l'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.


3. Administració pública

Tema 20
El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.

Tema 21
La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.

Tema 22
La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 23
Els òrgans col•legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.

Tema 24
El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il•legalitat.

Tema 25
L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.


4. Procediment administratiu

Tema 26
Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 27
L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.

Tema 28
Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.

Tema 29
L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. L'arxiu electrònic únic.

Tema 30
La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.

Tema 31
El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.


5. Polítiques públiques i la seva avaluació

Tema 32
Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l'accessibilitat.

Tema 33
Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l'Agenda Digital per a Catalunya 2020.

Tema 34
Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d'urbanisme i d'habitatge.

Tema 35
Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.

Tema 36
Polítiques públiques en matèria d'afers socials; de salut; d'ensenyament, d'universitats i de recerca; d'esports; i de cultura i llengua catalana.

Tema 37
Polítiques públiques en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d'empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.

Tema 38
Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació, de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.

Tema 39
Polítiques públiques en matèria d'afers i relacions institucionals i exteriors.

Tema 40
Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 41
L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.


6. Activitat de les administracions públiques

Tema 42
La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 43
Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.

Tema 44
El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.

Tema 45
Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. L'agent de l'autoritat. Les actes d'inspecció.

Tema 46
Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador. Tramitació simplificada. Prescripció de les infraccions i de les sancions.

Tema 47
Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.


7. Finances públiques

Tema 48
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. L'àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l'Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.

Tema 49
Els principis pressupostaris. Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tema 50
Les tècniques pressupostàries: pressupost tradicional, pressupost per programes, pressupost base zero i pressupostació per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.

Tema 51
La gestió pressupostària. L'execució dels ingressos i les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.

Tema 52
Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de l'endeutament.

Tema 53
Els fons europeus: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

Tema 54
El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).


8. Funció pública

Tema 55
Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Ordenació dels llocs de treball.

Tema 56
Oferta d'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Accés a l'ocupació pública.

Tema 57
Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.

Tema 58
Registre general de personal. Situacions administratives. Provisió de llocs de treball: mobilitat i carrera. Grau personal.

Tema 59
Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública. Seguretat i salut en el treball.

Tema 60
Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il•legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

17802
17002

AULA

Aula teórica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.