Ref.70111

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 20-03-2019
FINAL: 11-04-2019

DURADA: 70 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
15124

AULA

Aula teórica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Prevenció de conflictes

prevencio-de-conflictes-70111

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1039 Prevenció de conflictes del certificat de professionalitat de Mediació comunitària. pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1039_3: Prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col•lectius socials. (RD 721/2011)

- Analitzar el servei de mediació voluntària com a opció per gestionar conflictes.
- Elaborar codis d'interpretació i comunicació que possibilitin la comprensió de diferents codis.
- Programar i executar tallers i activitats de comunicació social tenint en compte el context d'aplicació.
- Identificar i crear espais de trobada que facilitin les relacions entre els individus, els grups i les diferents entitats.
- Dissenyar i dinamitzar activitats de trobada que potenciïn relacions de comunicació positiva entre els agents socials.

mes...

1. Desenvolupament d'estratègies i habilitats per prevenir conflictes a la comunitat.
- Identificació del procés grupal.
- Classificació de tècniques participatives per dinamitzar grups.
- Identificació i gestió d'habilitats socials.
2. Disseny de les activitats de trobada en la mediació comunitària.
- Identificació dels tipus i les característiques dels espais de trobada.
- Sistemàtica en la gestió del treball en equip.
- Processos de coordinació en la intervenció social.
- Gestió del conflicte en els processos de mediació social.
- Sistemàtica per elaborar un projecte de mediació.
- Avaluació dels tallers o espais de trobada comunitaris.
3. Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.
- Tècniques de relació aplicades a la mediació comunitària.
- Tècniques grupals aplicades a la mediació comunitària.
- Gestió de fonts d'informació.
- Criteris i estratègies d'actuació en el tractament de la informació.

Prova teòrica consistent en un test de 40 ítems d’elecció múltiple..

Criteris de valoració: cada resposta correcta valdrà 0,25 punts. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 1 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: A partir d’unes dades i amb l’objectiu d’iniciar un procés de mediació, l’alumne haurà de:

Dissenyar activitats de trobada a partir de la informació inicial sobre les necessitats, els possibles conflictes, les problemàtiques i les potencialitats de la població, i que més s'ajustin a la realitat en què intervenim.
Redactar models de convocatòria de l'activitat dirigits als agents intervinents i que especifiquin de manera clara i concisa el missatge que s'ha de transmetre, i amb objectius que tendeixin a prevenir conflictes
Preparar l'activitat prenent com a base les metodologies participatives que cal aplicar amb els agents socials. Triar la metodologia que s'ha d'utilitzar.
Elaborar protocols d'avaluació que permetin recollir la informació que es requereix per valorar accions dutes a terme

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements teòrics adquirits al llarg del curs
- Coherència entre les dades a partir de les quals han de dissenyar l’activitat i l’activitat en si mateixa
- Desenvolupament del treball dins el temps establert.
- Aplicar l’exercici realitzat a la realitat
- Cura en l’aparença

Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Conduent Acreditació Mòdul formtiu "Prevenció de conflictes" (MF1039_3)

RD/DECRET:RD 721/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
15124

AULA

Aula teórica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.