Ref.77224

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 03-11-2021
FINAL: 29-11-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,58

Persones formades

27
Descarrega la informació del curs aqui.

Tècniques de rehabilitació: fisioteràpia i psicomotricitat

tecniques-de-rehabilitacio-fisioterapia-i-psicomotricitat-77224

  1. Aquest curs és un curs subvencionat pel Consorci per la formació de Catalunya dins del seu pla de formació sectorial.

     

  2. La seva realització, en cap cas, possibilitarà exercir les pràctiques que puguis aprendre durant el curs, llevat que tinguis la condició de fisioterapeuta col.legiat.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Adquirir i desenvolupar estratègies d'intervenció i tècniques de rehabilitació basades en la fisioteràpia i la psicomotricitat.

- Conèixer les tècniques, mètodes, procediments i actuacions fisoterapèutiques encaminades a la pràctica clínica.
- Identificar i definir quins són els objectius plausibles del tractament fisioterapèutic.
- Aprendre a planificar el tractament de fisioteràpia en les alteracions de l'aparell locomotor en base als objectius que es volen assolir.
- Conèixer les lesions i patologies que requereixen rehabilitació i les tècniques més adequades en cada cas.
- Conèixer els tractaments més habituals i també les últimes tècniques utilitzades com la cinesiteràpia.
- Adquirir els valors ètics i professionals necessaris per a la pràctica clínica.

mes...

1. Models d'intervenció
1.1 Fonamentació i fases del procés d’intervenció en fisioteràpia
1.2 Anamnesi i la valoració
1.3 Diagnòstic fisioterapèutic
1.4 Pronòstic: pla d’intervenció
1.5 Avaluació dels resultats i els informes

2. Tècniques d'intervenció
2.1 L'exercici terapèutic i tècniques manuals:
2.1.1 Introducció
2.1.2 Cinesiteràpia
2.1.3 Mecanoteràpia
2.1.4 Suspensoteràpia i politxoteràpia
2.1.5 Entrenament muscular
2.1.6 Estiraments miotendinosos
2.1.7 Reeducació propioceptiva
2.1.8 Massoteràpia
2.2 Els agents físics
2.2.1 Electroteràpia
2.2.2 Termoteràpia

3. Àrees de intervenció
3.1 Àmbits d'actuació de la fisioteràpia
3.1.1 Traumatologia i ortopedia
3.1.2 Neurologia
3.1.3 Reumatologia
3.1.4 Geriatria
3.1.5 Cardiologia
3.1.6 Pediatria
3.1.7 Pneumologia
3.1.8 Uro-ginecologia
3.1.9 Esport
3.1.10 Estètica
3.1.11 Salut mental
3.1.12 Educació especial
3.1.13 Altres: sistema digestiu, veterinària i arts escèniques
3.2 Ètica i deontologia del fisioterapeuta

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà una prova teòrica i una prova pràctica.

1. Prova escrita – tipus test
Durada: 45 minuts
Característiques: 25 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 13 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 1 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

2. Prova pràctica – simulació
Durada: 30 minuts
Característiques: Segons les indicacions del formador, els alumnes, en parelles, primer un farà de pacient i l’altre de fisioterapeuta, i viceversa, hauran d’aplicar algunes de les tècniques d’intervenció treballades al llarg del curs.
Valoració: L’escala és de l’1 al 10 i per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

La nota final serà la mitjana que s’obtingui entre les puntuacions de la prova teòrica i la prova final.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,58

Persones formades

27
Descarrega la informació del curs aqui.